Polski

Serbskie Towarzystwo Numizmatyczne zostało założone w 1956. roku jako dobrowolne zrzeszenie obywateli, które zbiera i organizuje numizmatyków-zbieraczy materiału numizmatycznego i tych, którzy ten materiał badają naukowo. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Belgradzie, Glasinacka 5/44

Cele Towarzystwa są:

 • rozwój numizmatyki na poziomie wykształcenia, historii i nauki we wszystkich jej sferach;
 • zapewnienie wzajemnej współpracy wszystkich, którzy się interesują pieniądzem z metali szlachetnych i nieszlachetnych i innych materiałów, banknotami papierowymi i innego materiału, akcjami, znaczkami, żetonami, medalami w ich badaniu, klasyfikacji, zbieraniu, wystawianiu i ochrony;
 • zbieranie i szerzenie użytecznych informacjach z dziedziny numizmatyki i angażowanie w zbieraniu i dystrybucji literatury numizmatycznej i inne literatury fachowe, nezbędne do numizmatycznych i pokrewnych badań;
 • popularyzacja numizmatyki w publiczności;
 • współpraca z ludźmi i instytucjami zainteresowanymi dziedzinami pokrewnych do numizmatyki, jako: heraldyka (nauka o herbach), sfragistyka (nauka o pieczęciach), archeologia, kartki telefoniczne, pocztówki i sfery pokrewne do falerystyki;
 • szerzenie miłości do numizmatyki, a przede wszystkim, do wartościach kulturowo-historycznych numizmatyki, oraz sens do wynalezienia, zbierania, przechowywania materiału numizmatycznego.

 

 

 

Serbskie Towarzystwo Numizmatyczne o swojej działalności informuje przez publikacje, wykłady, wystawy i inne manifestacje i występowaniem. W tym celu Towarzystwo:

 

 • utrzymuje regularne tygodniowe spotkania członków Towarzystwa i innych zwiedzających każdego wtorku od 16 do 19 godziny, ul. Svetog Save 16-18/II w Belgradzie. Na tych spotkaniach państwo może: wymienić państwa materiał, wykonać oszacowanie państwa numizmatyki, kupić fachową literaturę numizmatyczą, zostać członkiem Serbskiego Towarzystwa Numizmatycznego (momentalnie Towarzystwo liczy 650 członków), nawiązać kontakty z ponad 250 numizmatyków, którzy regularnie są obecni na spotkaniach, konsultować się z najsłynniejszymi znawcami z poszczególnych dziedzinach numizmatyki, kupić wymagalny sprzęt;
 • organizuje międzynarodowe spotkania numizmatyków i aukcje numizmatycznego i pokrewnego materiału;
 • wydaje czasopismo numizmatyczne „Dinar”, oraz czasopismo „Numizmatičar”, we współpracy z Muzeum Narodowym;
 • zakłada, utrzymuje i uzupełnia księgarnię (momentalnie liczy 1.100 tytułów), którą, pod pewnymi warunkami, stawia do dyspozycji członkom Towarzystwa, badaczom naukowym, oraz instytucjom;
 • zakłada doświadczalny zbiór pieniędzy, medalów, orderów;
 • organizuje zakupy numizmatycznego materiału, przyborów, czasopism i innych poblikacji dla swoich członków;
 • organizuje okresowe wykłady fachowe, włącznie z występowaniem w radiostacjach i telewizji z dziedziny numizmatyki, medalierstwa, falerystyki i pokrewnych sferach;
 • organizuje wystawy, seminariów, sympozja i kongresy i uczestniczy w nimi w kraju i za granicą;
 • organizuje wizyty zbiorom numizmatycznym i innym ważnym kulturowo-historycznym miejscom w kraju i za granicą;
 • utrzymuje kontakty z innymi numizmatycznymi towarzystwami, z muzeami, bankami i innymi instytucjami w kraju i za granicą, przeprowadza wymianę publikacji, oraz przeprowadza różne akcje wspólnego zainteresowania;
 • okresowo wydaje okazyjne medale, żetony, znaczki i inny materiał promocyjny;
 • przeprowadza fachowo badanie pieniędzy, medalów, podaje fachowe rady i opinie i wydaje certyfykaty za egzemplarze wartościowe;
 • uczestniczy jako doradca w podejmowaniu decyzji o emisjach pieniędzy w Republice Serbii, a zwłaszcza przy wydawaniu pieniądza okazyjnego.