Print

STATUT

СТАТУТ СРПСКОГ НУМИЗМАТИЧКОГ ДРУШТВА

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
1. Назив овог удружења грађана је Српско нумизматичко друштво, назив Удружења на
енглеском језику је: Serbian Numismatic Society.
2. Седиште Друштва је у Београду, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , http://www.snd.org.rs
3. На меморандуму Друштва је амблем који приказује српски средњовековни динар, познат
као крунидбени динар цара Душана.
4. Печат друштва је округлог облика, пречника 30 мм, са ћириличним текстом „Српско
нумизматичко друштво - Београд“.
Члан 2.
1. Друштво је правно лице непрофитабилног карактера.
2. Друштво представља и заступа Председник. Председник може овластити другог
заступника.

II. ЧЛАНОВИ ДРУШТВА
Члан 3.
1. Чланови Друштва могу бити грађани Републике Србије и страни држављани који
прихватају овај Статут.
2. Чланови Друштва могу бити све институције, школе, галерије, и музеји.
3. Друштво може имати огранке у свим местима где има више од пет чланова.
4. Колективни чланови Друштва могу бити сва удружења сличног или истоветног карактера,
чији правилници или статути су усклађени са овим Статутом.
5. Млади чланови Друштва, лица млађа од 18 година, имају сва права као и пунолетни
чланови, осим да бирају и буду бирана у органе управљања. Њихова привилегија је да
плаћају половину чланарине.
6. Доживотни чланови могу бити чланови Друштва које предложи Извршни одбор. Извршни
одбор одређује и посебну чланарину за ове чланове.
7. Почасне чланове именује Скупштина Друштва ценећи њихове заслуге на подручју
нумизматике, без обзира на држављанство. Почасни чланови не плаћају чланарину и
носиоци су пригодне Дипломе, са текстом на српском и енглеском језику.
8. Назив добротвора Друштва добијају појединци, организације или институције који
новчаним или другим донацијама помажу рад Друштва. Добротворе именује Извршни
одбор и додељује им Диплому добротвора Друштва. Добротвори не плаћају чланарину, и
име им се објављује на пригодном месту у публикацијама Друштва.
9. Редовни чланови су пунолетна лица која то постају на сопствени захтев и по одлуци
Извршног одбора.

10. Сваки члан има право да присуствује Скупштини Друштва, да бира и да буде биран у
органе управљања. У неотуђива права чланова спада суделовање на редовним и ванредним
сусретима Друштва, размена, продаја или куповина нумизматичких експоната, коришћење
библиотеке Друштва, учествовање на изложбама или аукцијама, довођење гостију на свим
манифестацијама, подношење иницијативе за рад Друштва, обраћање Суду части итд.
11. Дужности чланова Друштва су: чување сопствене части и угледа Друштва, поштовање
Закона о културним добрима Републике Србије и других прописа из ове области. Плаћање
чланарине, плаћање улазнице на сусретима и манифестацијама, плаћање закупнине за
столове на изложбама, коректан однос према имовини Друштва итд. Престанак чланства у
Друштву настаје сопственомк жељом, неизмиривањем чланарине три године, или
искључењем на предлог Суда части.

III. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 4.
1. Делатност Друштва је организовање и унапређење нумизматичких активности у Републици
Србији и међународна сарадња у овој области.
2. Друштво омогућава и усмерава активност колекционара металног и папирног новца,
обвезница и акција, бонова, жетона, значки, плакета, медаља, ордења и свих докумената од
историјске важности.
3. Друштво издаје часопис Динар. Часопис је ангажован на популаризацији нумизматике,
објављује стручне радове, доноси приказе светске нумизматике и упутства корисна за рад
наших чланова. Теме часописа су и хералдика (наука о грбовима) сфрагистика (наука о
печатима), археологија, фалеристика, историја итд.
4. Друштво организује, у сарадњи са Народним музејом, предавања и изложбе са темом
наших културно-историјских вредности, ставља своју библиотеку и огледне колекције на
располагање својим члановима и другим истраживачима.
5. Друштво организује посете нумизматичким колекцијама у нашим и иностраним музејима,
посете семинарима итд.
6. Друштво издаје пригодне медаље, жетоне, значке и други промотивни материјал.
7. Друштво обавља стручно испитивање новца, медаља и одликовања, даје стручне савете и
мишљења и издаје сертификате за вредне примерке.
8. Друштво учествује као консултант у доношењу одлука о емисијама новца у Републици
Србији, а нарочито при издавању пригодног новца.

IV. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 5.
1. Органи управљања Друштва су: Скупштина, Председник, Подпредседник, Извршни одбор
и Суд части.
2. Мандат ових органа је 4 године. Број мандата је неограничен.
3. Мандат престаје оставком или га Скупштина или Извршни одбор укида.

Члан 6.
1. Скупштина Друштва је највиши орган управљања и заседа једном годишње, а може бити
сазвана и као ванредна.
2. Скупштину чине сви чланови удружења.
3. Статутом се може одредити начин представљања чланова у Скупштини удружења.
4. Скупштина удружења усваја Саттут удружења, његове измене и допуне, бира и разрешава
лице овлашћено за заступање удружења, ако Статутом удружења није предвиђено
другачије, одлучује о удруживању у савезе, о усвајању годишњег финансијског извештаја
удружења, о статусним променама удружења и престанку рада удружења, као и о другим
питањима утврђеним статутом удружења.
5. Статутом се може утврдити назив органа који има функцију Скупштине.
6. Редовна седница Скупштине одржава се најмање једном годишње, при чему се Статутом
удружења може предвидети и краћи рок.
7. Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном
облику, поднесе једна трећина чланова удружења, с тим што се Статутом може утврдити
мањи број чланова удружења од броја утврђеног Законом о удружењима.
8. Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од тридесет дана од дана
подношења захтева за њено сазивање.
9. Начин сазивања Скупштине, као и начин рада и доношење Одлука блиђже се одређује
Статутом.
10. Скупштину сазива Председник, Извршни одбор или најмање 30 чланова Друштва
писменим захтевом.
11. Скупштина пуноважно заседа са утврђеним бројем присутних чланова Друштва.
12. Скупштина доноси одлуке већином гласова.
13. Скупштина бира Председника Друштва, Подпредседника, Извршни одбор и Суд части.
14. Скупштина доноси, мења и допуњује Статут.
15. Скупштина разматра и одобрава Извештај о раду Извршног одбора, одобрава завршни
рачун, доделјује плакете, дипломе итд.
16. Ванредна Скупштина има значај као и редовна.
17. Рад удружења је јаван.
Члан 7.
1. Председник Друштва предводи удружење, стара се о његовом достојанству и текућим
пословима.
2. Председник председава Скупштином, Извршним одбором и Судом части.
Члан 8.
1. Подпредседник замењује председника без посебних овлашћења, у случају Председникове
спречености.
Члан 9.
1. Извршни одбор је извршни орган Скупштине и стара се о спровођењу већ донетих одлука.
2. Извршни одбор бира из својих чланова председника, подппредседника, секретара и
благајника.
3. Извршни одбор има 9 чланова и одлуке доноси већином гласова.

4. У раду Извршног одбора могу да учествују и делегирани представници Народног музеја,
Народне банке и Завода за израду новчаница и кованог новца.

5. Извршни одбор се састаје по потреби.
6. Седницу Извршног одбора заказује Председник или већина чланова Извршног одбора.
Члан 10.
1. Суд части члине Председник Друштва и два члана високе моралне квалификације.
2. Суд части решава спорове између чланова Друштва или између чланова и Друштва.
3. Суд части доставља своје одлуке заинтересованим странама у писаном облику.
4. Суд части се не бави споровима који спадају у надлежност правосуђа.
V. СРЕДСТВА ДУШТВА
Члан 11.
1. Средства Друштва чине приходи од уписнине, чланарине, приходи од улазница за сусрете
Друштва, закупнине столова на сусретима, дотације и донације.
2. О новчаним средствима старају се благајник и секретар.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
1. У случају да Друштво престане да постоји, његова имовина и архива се предају Народном
музеју у Београду на располагање.

Београд, 12. децембар 2023. године